میدان سرچشمه شهر اردبیل

W W W . D I D S H A H R . I R

میدان سرچشمه اردبیل

میدان سرچشمه اردبیل قبلا یک مسجد بوده و بعد از عملیات خیابان کشی برای حفظ احترام مسجد آنرا به شکل میدان در آورده اند.


شماره خبر : 14626 - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10:58
1400 copyright.