متن درخواست وقت ملاقات حضوری

W W W . D I D S H A H R . I R

متن درخواست وقت ملاقات حضوری

درخواست وقت ملاقات حضوری


جناب آقای …………

مدیر محترم محترم…….

موضوع : درخواست وقت ملاقات حضوری

باسلام و احترام

بدینوسیله ضمن تشکر و سپاس از حمایتها و راهنمایی‎های جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره درخصوص موضوعات …..، اعضای هیات مدیره ……. تقاضا دارند فرصت مناسبی را جهت ملاقلات جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره تعیین فرمایید تا در این مرحله حساس توضیحاتی را درخصوص موضوع……… حضور جنابعالی و اعضای هیات مدیره ارایه نموده و از راهنمایی‎های جنابعالی و دیگر اعضای محترم برخوردار گردند.

پیشاپیش از فرصت مناسبی که تعیین خواهید نمود سپاسگزاری می‌نمایم.

با تقدیم احترام


متن درخواست وقت ملاقات حضوری


شماره خبر : 22958 - دوشنبه 31 مرداد 1401 ساعت 16:22:21
1400 copyright.