عدم ثبات در انتخاب شهرداری مشگین شهر

W W W . D I D S H A H R . I R

به گزارش دیدشهر، درحالی که شهرداران اکثر شهرهای کوچک و بزرگ در سطح استان از همان روزهای اول تشکیل شورای پنجم مشخص گردیده و حکم تایید خود را بدون حاشیه از مقام عالی استان دریافت و شروع به کار کرده اند ولی هنوز که هنوز است شهرداری مشگین شهر رنگ ثبات را به خود ندیده است از انتخاب شهردار قبلی با حداقل آرا و عزل وی پس از مدت زمان کوتاهی گرفته تا به اکنون که در پیچ و خم انتخاب شهردار جدید گیر کرده است.

این درحالیست که مردم فهیم این شهر انتظار دارندمنتخبانشان در شورای شهر که جملگی برایمان قابل احترام و جایگاهشان در دلهایمان ثبت گردیده با اقتدار کامل و به خاطر مسائل مختلف از قبیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهر با جدیت از به درازا کشیده شدن این قضیه امتناع ورزیده و هرچه سریعتر آن را فیصله ببخشند.

عدم تعیین و تکلیف وضعیت شهرداری به نوعی وقت تلف کردن و عقب ماندن از خدمت رسانی به مردم است.

به عنوان یک شهروند و به درخواست جمع کثیری از همشهریان مطلب فوق به تحریر در آمده و از جمع اعضای محترم شورا خواستاریم در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و خروج از وضع موجود اقدام نموده و این قضیه عریض و طویل را مختومه نمایند.

البته در انتها جای دارد از زحمات سرپرست محترم شهرداری قدردانی نماییم که در این مدت سنگ تمام گذاشته و با مدیریت خود به نوعی از به حاشیه کشیده شدن وضعیت شهرداری جلوگیری نموده اند.


شماره خبر : 2311 - دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 14:21:04
1400 copyright.