مرز بیله‌ سوار بهترین ظرفیت برای توسعه گردشگری است

بیله سوار بدلیل هم مرز بودن با جمهوری آذربایجان ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری سلامت استان اردبیل بشمار می رود.

جنگل های فندقلو نمین احیا و توسعه می یابد

جنگل فندقلو اردبیل خاستگاه فندق ایران و مرکز تنوع فندق جهان است از این رو جهاد دانشگاهی استان اردبیل به احیا و توسعه این جنگل خواهد پرداخت.

توسعه همه جانبه گردشگری سلامت اردبیل از برنامه های جهاد دانشگاهی

ساماندهی گردشگری سلامت از تأکیدات مهم مسئولان استان اردبیل بشمار می رود از این رو توسعه همه جانبه گردشگری سلامت اردبیل از برنامه های جهاد دانشگاهی است.

احیای حوزه توریسم سلامت استان اردبیل با طراحی اپلیکیشن شفامدتور

احیای حوزه توریسم سلامت استان اردبیل با طراحی اپلیکیشن تیم شفامدتورکه تسهیل کننده سفرهای پزشکی برای بیماران بین المللی است، امکان پذیرمی شود.

توسعه توریسم سلامت با احداث مجتمع سلامت در استان اردبیل

توسعه توریسم سلامت با راه‌اندازی مجتمع سلامت توسط جهاددانشگاهی جزو اولویت های استان اردبیل است و نیاز به همکاری و حمایت دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.